رحیم کریمی
دانشجوی دکتری اقتصاد و توسعه
رحیم کریمی
مدرس دانشگاه
رحیم کریمی
معلم
رحیم کریمی

معرفی رحیم کریمی

استوار بودن و داشتن اعتماد به نفس میتواند نقش اساسی در برخورد ما هنگام روبرویی با مشکلات داشته باشد . پیدا کردن بهترین راه حل در مواقع اضطراری از ضروریات یک تصمیم گیری آگاهانه است. که با اعتماد به نفس می توان به این حالت رسید. پیدا کردن بهترین راه حل در مواقع اضطراری از ضروریات یک تصمیم گیری آگاهانه است که با اعتماد به نفس می توان به این حالت رسید.

استوار بودن و داشتن اعتماد به نفس میتواند نقش اساسی در برخورد ما هنگام روبرویی با مشکلات داشته باشد . پیدا کردن بهترین راه حل در مواقع اضطراری از ضروریات یک تصمیم گیری آگاهانه است. که با اعتماد به نفس می توان به این حالت رسید. پیدا کردن بهترین راه حل در مواقع اضطراری از ضروریات یک تصمیم گیری آگاهانه است که با اعتماد به نفس می توان به این حالت رسید.